Monday, January 21, 2008

ในหลวงกับเทคโนโลยี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรกรุงเทพมหานคร

ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าปัญหาการจราจรมิใช่ปัญหาของคนเมืองหลวงเท่านั้น หากแต่พระวินิจฉัยว่าต้องเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือแก้ไขอย่างเร่งด่วน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการจราจร เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาจราจรที่กำลังวิกฤตอยู่ โครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านอยู่บนพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้ คือให้รถแล่น พอแล่นได้ ไม่คั่ง ไม่ศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่ใช่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้พอไปเช่นนี้ก็จะทำให้รถในท้องถนนเฉลี่ยไป

พระราชประสงค์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาจราจร
1. ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีระเบียบวินัย ให้เคารพกฎจราจร และกฎหมายอย่างเคร่งครัด

2. เจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการดังกล่าวต้องเดินทางไปยังจุดที่มีปัญหาจราจรโดยเร่งด่วน พร้อมแก้ปัญหาจราจรได้ดุจน้ำไหล

3. ให้เจ้าหน้าที่ดูแลรถบนท้องถนนอย่าให้ติดขัด

4. ให้ในพื้นที่มีปัญหาจราจรติดขัดแบบคอขวดเจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขให้เป็นระบบโครงข่าย ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วถึง คือ สามารถให้รถเคลื่อนไหลไปได้ดุจน้ำไหลออกจากขวด

5. พยายามให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรให้ได้

พระราชดำริในการแก้ปัญหาจราจร
1. แบ่งถนนในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง ให้ชัดเจน
2. ทะลุถนนให้เชื่อมถึงกัน
3. ตัดถนนเพิ่มผิวจราจร เพื่อระบายรถบรรทุกจากคลองเตย
4. สร้างถนนปิดคร่อมคลองประปา
5. สร้างถนนยกระดับอรุณอมรินทร์ – แยกวิสุทธิกษัตริย์ เพื่อแก้ปัญหาคอขวด
6. แก้วิกฤติแยกลำสาลี
7. สร้างถนนคู่ขนานพระราม 9 เพื่อลดภาระการจราจร
8. ทรงชี้แนะที่ลุ่ม ที่ดอน ที่น้ำขังและการระบายน้ำ
พระองค์ทรงเป็นหลักชัยในการแก้ไขปัญหา ย่อมเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า
ในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา เมื่อประเทศประสบปัญหาคับขันไม่ว่าเรื่อง ใด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราช ทานความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยพระสติปัญญาอย่างเต็มกำลังพระองค์จึงทรงประดุจดั่งศูนย์รวมและหลักชัยของประชาชนชาวไทย สำหรับโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ทรงเป็นผู้ริเริ่ม แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยพระราชทานแนว พระราชดำริอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องและให้หน่วยงานต่างๆ รับไปดำเนินงานอยู่ เสมอ โดยมีผู้สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริมากมาย นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังได้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 12 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งหน่วยงานต่างรับไปเป็นทุนสำรองเบื้องต้นในการดำเนินงาน เช่น กรมตำรวจได้นำพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งไปจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาการจราจร และอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อประสานการจราจรให้สะดวกรวดเร็วขึ้น หลังจากนั้นได้มีประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความร่วมมือสนับสนุน ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านการจราจรอีกเป็นจำนวนมาก
สำหรับกรุงเทพมหานครนั้น การดำเนินโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรในด้านกายภาพที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างมีหลายโครงการ

- โครงการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก
- โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ (สายบางกอกน้อย)
-
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนราชดำเนินบริเวณหน้ากรมประชาสัมพันธ์ (เดิม)
- โครงการขยายสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
- โครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนาน สะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณถนนพระราม 9
-
โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษก
- โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนพระบรมราชชนนี
- โครงการสะพานพระราม 8
ที่มา : http://www.bma.go.th/html/page65.html

No comments: